1. Home
  2. Cityhero Voorwaarden

Algemen voorwaarden Cityhero

Definities

1. Cityhero: Cityhero B.V., gevestigd te Albergen onder KvK nr. 69827400
2. Klant: degene met wie Cityhero een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Cityhero en klant samen
4. Overeenkomst: overeenkomst van aanmelding

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, levering van diensten of producten door of namens Cityhero.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Uitvoering overeenkomst

1. Cityhero voert de overeenkomst naar het verrichten van goede werkzaamheden uit.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na aanmelding.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Cityhero.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst tussen Cityhero en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

1. De partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijden opzeggen. Intellectueel eigendom.
1. Cityhero behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht en merkenrecht) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, modellen, projecten en ideeën.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cityhero (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Cityhero ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Cityhero waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Cityhero schade kan berokken.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en lid 2 genoemde informatie geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant;
• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingspicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst. Prijs
1. De overeenkomst tussen partijen is in zijn geheel vrijblijvend, tenzij de aard van de overeenkomst anders bepaald. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Cityhero tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Cityhero geleverde dienst. Aansprakelijkheid Cityhero.
1. Cityhero is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Cityhero aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Cityhero is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Cityhero in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Cityhero kan worden toegerekend in een van de wil van Cityhero onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Cityhero kan worden verlangd.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Cityhero 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Cityhero er weer aan kan voldoen.
3. Cityhero is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zal Cityhero op verzoek van de klant de wijzigingen binnen een termijn van 1 maand wijzigen. Wijziging van algemene voorwaarden.
1. Cityhero is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Cityhero zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Cityhero bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cityhero is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.Sluiten

Hey jij daar!

Heb jij geluk, dit wil je niet missen!


Maak kans op
€100,- Cash